mail
fierwww
bedrijfsgegevens

Heb je op de site iets gezien dat je wil bestellen of laten maken?  Mail of bel en we bespreken de mogelijkheden!

Alle gegevens die nodig zijn voor verzending en voor de boekhouding worden (tijdelijk) bewaard. Gegevens worden niet doorverkocht aan derden.

Zie hieronder de uitgebreide Algemene Voorwaarden en voorwaarden mbt Levering en Privacy Statement (AVG)

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken. Wij adviseren u daarom regelmatig de voorwaarden te controleren.
Laatste aanpassingen: 22 april 2021

 

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer:

Bomberos BV

Tel: 06-53389866

E-mail: info@bomberos.nl

KvK-nummer: 32086266

BTWnummer: NL 8100.20.518.B.01

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bomberos®

zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bomberos® worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bomberos® ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.5 Bomberos® verklaart de Wet Koop op Afstand van toepassing op haar Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten 

3.1 Alle aanbiedingen van Bomberos® zijn vrijblijvend en Bomberos® behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het aanbod te wijzigen. Zie ook artikel 4.7.

3.2 Alle aanbiedingen bevatten een nauwkeurige omschrijving en waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten. Bomberos® kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bomberos® niet.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bomberos®. Bomberos® is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bomberos® dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 4. Prijzen en betalingen 

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie op dezelfde dag als de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.  Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Bomberos BV.  Payment provider Mollie verzorgt de afhandeling van de transacties.

4.4 Onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens dient  u onverwijld aan Bomberos® te melden.

4.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Bomberos® bent u een bedrag van twintig euro (€ 20,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Bomberos® haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Bomberos® om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

4.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Bomberos® gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Bomberos®, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

Artikel 5. Levering 

5.1 De door Bomberos® opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

5.3 Indien u aan Bomberos® schriftelijk opgave doet van een adres, is Bomberos® gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Bomberos® schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

5.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Bomberos® tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en aan Bomberos® bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6. Reclamatie   

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Bomberos® daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (via e-mail) in kennis te stellen.

6.2 Na schriftelijke kennisgeving dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bomberos® de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u Bomberos® niet binnen 14 dagen in kennis heeft gesteld dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden is de koop een feit.

6.4 U heeft 30 dagen de tijd, vanaf de ontvangstdatum, om de geleverde producten te retourneren.

6.5 Bomberos® gaat ervan uit dat u zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Het product zal slechts uitgepakt worden in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

 

Artikel 7. Retournering

7.1 Indien u producten retourneert dient dit inclusief alle geleverde toebehoren, binnen 30 dagen te gebeuren en, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en verpakking; conform de door Bomberos® verstrekte instructies.

7.2. De kosten van retournering zijn voor rekening van u tenzij Bomberos® schriftelijk iets anders met u is overeengekomen.

7.3 Na ontvangst van de producten zal Bomberos® u een vervangend product sturen of het aankoopbedrag, mist de gehele bestelling is geretourneerd,  binnen 14 dagen restitueren.

7.4 Bomberos® restitueert middels hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 8. Garantie 

8.1 Bomberos® geeft geen garantie op de door haar geleverde producten. Indien onvolkomenheden worden geconstateerd, kan het product kosteloos worden geretourneerd onder de voorwaarden genoemd bij retourneren.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1  Iedere aansprakelijkheid van Bomberos® voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Bomberos® is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. Bomberos®s aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten, met inbegrip van het verpakkingsmateriaal, van Bomberos®. De aansprakelijkheid van Bomberos® is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende product.

9.2 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bomberos®, dan wel tussen Bomberos® en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Bomberos®, is Bomberos® niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bomberos®.

 

Artikel 10. Overmacht 

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bomberos® in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bomberos® gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bomberos® kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud 

11.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Bomberos® verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 12. Copyright, intellectuele en industriële eigendomsrechten 

12.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Bomberos® geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

12.2 De eigendomsrechten met betrekking tot de foto’s en teksten op deze website (bomberos.nl) berusten bij Bomberos BV. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het gebruik hiervan door derden niet toegestaan.

12.3 Bomberos® garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 13. Privacy 

13.1 Bomberos® garandeert dat uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw toestemming. Bomberos® neemt uw gegevens op in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

13.2 Bomberos® voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming “AVG”.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

AVG Privacy Statement Bomberos
Bomberos voldoet qua privacy aan wat volgens de AVG regels verwacht mag worden. Mocht je vragen hebben over het beleid neem dan contact op: info@bomberos.nl

Persoonsgegevens bij aankopen of contactformulier
Als je een formulier op de websites invult, om een vraag te stellen of een tas te bestellen, vragen ikwe je om je persoonsgegevens. Ik hoef niet alles te weten, maar alleen wat echt noodzakelijk is om jouw vraag of bestelling zo goed mogelijk af te handelen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ike nodig he en waarom:

Voor-en achternaam: Om je persoonlijk van dienst te kunnen zijn, je eventuele bestelling goed af te kunnen afhandelen en zeker weten dat het post-pakket naar jou toe gaat.

E-mailadres: Om contact met jou te kunnen opnemen rondom je bestelling of vraag.

Adres: Dat gebruik ik voor het afleveren van jouw bestelling.

Telefoonnummer: Alleen voor problemen rondom jouw bestelling, of als je mij gevraagd hebt om (terug) te bellen.

Ten behoeve van de fiscale administratie sla ik verder de facturatiegegevens van je bestelling op. Soms moeten bepaalde factuurgegevens bewaard blijven voor de Belastingdienst.

Derden
Je persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld bij activiteiten die strikt noodzakelijk zijn bij de uitvoering van mijn bedrijfsactiviteiten. Hierbij gaat het met name om de pos- cq verzendgegevens van jouw pakketje.

Bewaringstermijn
Ik hanteer hier een hele heldere regel in: ik bewaar je gegevens niet langer dan jij wenselijk vindt. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee ik de gegevens heb gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact met mij op via info@bomberos.nl.

Keuzes voor persoonsgegevens
Ik bied je de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die je aan mij hebt verstrekt. Stuur mij een mailtje, info@bomberos.nl, met een verzoek tot inzage, verandering, gegevensoverdraging en verwijdering van je persoonsgegevens.

Als dat in jouw ogen toch niet netjes gebeurt, hoop ik dat je mij dat wil laten weten. Mocht je daarna toch vinden dat ik het nog niet goed doe, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen van persoonsgegevens
Ter beveiliging van jouw persoonsgegevens zijn de volgende maatregelen genomen:
Servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Je gegevens worden alleen verstuurd via beveiligde internetverbindingen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Wijzigingen, vragen en feedback
Regelmatig wordt gecontroleerd of aan dit privacybeleid voldaan wordt. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met me opnemen:

Sabine

Bomberos